Proces

OVERBLIK AF PROCES

Alle byggesager, store som små, kræver planlægning og styring i en proces. Nedenunder kan du kort læse omkring de forskellige faser og få et overblik over en proces i byggeri.

1. IDÉMØDE

Inden idemødet bør du som bygherre identificere dine behov og definere din økonomiske ramme for  byggeprojektet. I forhold til økonomi er det vigtigt altid at afsætte en lille reserve (omkring 15 %) til  uforudseelige omkostninger, da næsten alle byggeprojekter kan risikere en forøgelse af omkostninger pga. forhold som er umulige at forudse eller forhold som opstår under byggeriet.
Ved idemødet får du drøftet dine ønsker og behov og arkitekten vurderer potentialet og de arkitektoniske  muligheder i din bolig. Det er meget vigtigt, at I sammen drøfter og afstemmer om ønskerne er  realistiske i forhold til økonomi, krav og tidsplan, eller om der skal justeres på ønsker, krav og behov.

2. SKITSEFORSLAG

I skitsefasen udarbejder arkitekten en skitse af løsningsforslag på baggrund af ideerne under idemødet.
Skitseforslaget giver en god fornemmelse af projektet – både i udseende og omfang og er arkitektens indledende forslag til byggeprojektet. Der kan ikke opnås byggetilladelse eller bygges efter skitseforslaget.

Se vores udvalgte projekter ⟶

3. MYNDIGHEDS TEGNINGER

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af den godkendte skitsefase i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en myndighedsansøgning. Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, planmæssige forhold, konstruktionsvalg, materialevalg mv. Der kan ikke bygges efter myndighedsforslaget.

4. HOVEDPROJEKT

Arkitekten udarbejder nødvendige detailtegninger som giver overblik over projektet. Tegningerne er afpasset efter opgavens karakter og danner senere grundlag for indhentning af tilbud fra entreprenører. Der udføres ikke arbejdstegninger. Denne fase er vigtig i en proces, for at minimere fejl i projektet.

5. UDBUD OG KONTRAKT

Arkitekten sender projektet i udbud, hvorefter de indkomne tilbud vurderes og den egnede entreprenør findes. Det er entreprenøren som prissætter udførelsen, og arkitekten har ikke ansvar for budget eller udbudsresultat.

Selvom entreprenørerne afgiver tilbud ud fra de samme tegninger og beskrivelser, så vil der være behov for at gennemgå og sammenligne de indkomne tilbud for at vurdere om de indeholder uklare forbehold eller uoverensstemmelser mellem projektmaterialet og det afgivne tilbud. I mange tilfælde er der også behov for forhandlinger med entreprenørerne og tilpasning af tilbuddet. Arkitekten udarbejder udkast til entrepriseaftale og hjælper med forhandlingerne i et rimeligt omfang. Arkitekten yder alene teknisk rådgivning og ikke juridisk rådgivning i processen.

6. BYGGERI

I byggefasen kan arkitekten efter aftale udpeges som byggeleder og/eller fagtilsynsførende, mens byggeriet står på.
En byggeleder repræsenterer bygherren over for entreprenørerne med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Byggeledelsen er en særydelse og skal aftales mellem parterne.
Fagtilsynet deltager i byggemøder og forestår den kvalitative og kvantitative kontrol på byggepladsen i form af stikprøvevis tilsyn.
Omfanget og antallet af fagtilsyn og byggemøder skal aftales konkret. Antallet af fagtilsyn og møder afhænger af den konkrete aftale, projektets størrelse, art og kompleksitet.

__________
Ydelsesbeskrivelse for arkitektrådgivning i Forbrugeraftaler. (2019). 1st ed. [pdf] København: Danske arkitektvirksomheder, pp.1-6. Available at: https://www.danskeark.dk/content/Aftale_med_forbruger [Accessed 14 Aug. 2019].Oversat af Hávarður Olsen. København:Havard Olsen Architecture ApS.

KONTAKT

Tag kontakt med os med spørgsmål, uforpligtet tilbud på arkitekt rådgivning og ydelser eller et første møde.
Havard Olsen Architecture ApS
Toldbodgade, st, 1253 København K
[email protected]
+45 71 75 73 67